قبل از شروع هر گونه همکاری بین متقاضی و چابک وب قراردادی ارسال و در صورت تایید ممهور به مهر چابک وب می شود . در بند های تفضیلی این قرارداد بصورت دقیق شرایط عودت وجه و یا فسخ قرارداد به طرفین تفهیم و توضیح گردیده است . از مهم…